Thông báo kết quả tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020 
tải và xem Thông báo tại đây!

tải và xem Quyết định công nhận kết quả tại đây!