Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với mưa lụt diễn ra trên địa bàn tỉnhDanh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Báo cáo danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2016 - 2020Thị xã Ba Đồn- Quận Buk-gu, TP. Gwangju, Hàn Quốc: Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác hữu nghịQuyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, nhiệm kỳ 2016 - 2021Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dânKỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Ba Đồn
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 
 Ngày 07/7/2017, UBND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, do đồng chí Phạm Quang Long - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí thành viên trong BCĐ thị xã; Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách NTM của các xã. 

 Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Kinh tế thị xã báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; ý kiến tham gia của các thành viên dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, thị xã chúng ta đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết nắng nóng kéo dài, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; hậu quả của 02 đợt lũ lịch sử cuối năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của thị xã; đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thị xã, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, kinh doanh đặc biệt là sự tham  gia của người dân nên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra:

Đến cuối tháng 6 năm 2017 tổng số tiêu chí toàn thị xã đạt chuẩn 155 tiêu chí, bình quân 15,5 tiêu chí /xã; có 04 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gồm: xã Quảng Hòa, xã Quảng Tiên, xã Quảng Tân và  xã Quảng Hải; có 01 xã đạt 15/19 tiêu chí; 05 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí.

Với những kết quả đạt được, UBND thị xã ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các đơn vị, các địa phương đã có nhiều cố gắng nổ lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: công tác chỉ đạo của BCĐ một số xã chưa thực sự quyết liệt, việc thực hiện chế độ báo cáo chưa kịp thời, chưa đảm bảo nội dung chất lượng theo quy định; nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn cao; việc áp dụng  Nghị định 161/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn lúng túng, một số tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chưa bền vững...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đề ra, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tập trung chỉ đạo để xã Quảng Trung về đích đạt chuẩn NTM trong năm 2017 (hoàn thành trước tháng 10/2017). Xã Quảng Văn đạt thêm 02 tiêu chí (giao thông + trường học) nâng tổng số tiêu chí trong năm 2017 là 16/19 tiêu chí, để phấn đấu năm 2018 đạt chuẩn NTM. Tổng số tiêu chí phấn đấu hoàn thành trong năm 2017 là 14 tiêu chí (bình quân hơn 2 tiêu chí/xã). Nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 167 tiêu chí, bình quân 16,7 tiêu chí/xã.

2. Tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là phải thường xuyên, liên tục, nhân dân là chủ thể thực hiện; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng thôn, xóm trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chính sách hiện hành của các cấp. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn; chủ động cân đối nguồn lực cho từng công trình, tiêu chí, kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu cân đối, tiềm ẩn nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phải có chiều sâu, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn về nội dung, ý nghĩa của Chương trình. Cần tập trung tuyên truyền qua hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở, qua hội nghị, qua tiếp xúc cử tri và các hình thức tuyên truyền khác.

4. Phòng Kinh tế (cơ quan thường trực BCĐ xây dựng NTM) trực tiếp h trợ, hướng dẫn các xã để triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện Nghị định 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các nội dung công việc liên quan đến ngành mình và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình đảm bảo kế hoạch đề ra.

6. Cấp ủy, chính quyền các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới toàn diện, thiết thực, hiệu quả cao nhất.

7. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị của thị xã; UBND các xã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Giao phòng Kinh tế theo dõi, tổng hợp, báo  cáo, đề xuất UBND thị xã xử lý nghiêm đối với các đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

UBND thị xã thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan được biết./.

Theo nguồn Thông báo số: 92/TB-UBND ngày 14/7/2017

[Trở về]