ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

  

Danh mục Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn...   Tin mới
Theo Điều 43, Luật Đất đai năm 2013 về việc lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật việc lập, điều chỉnh...
Xem tiếp
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất đối với 16 thửa đất ở thuộc dự án:...
Xem tiếp
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 27 thửa...   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc Đấu giá QSD đất lần 2 đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ...
Xem tiếp