ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vui lòng chọn mẫu hiển thị

  

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu...   Tin mới
HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã
Xem tiếp
Danh mục Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn...   Tin mới
Theo Điều 43, Luật Đất đai năm 2013 về việc lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật việc lập, điều chỉnh...
Xem tiếp