ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị...   Tin mới
Thực hiện Quyết định 3674/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ba Đồn năm 2022, ngày 21/02/2022 UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND...
Xem tiếp
Đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan...   Tin mới
Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1686/UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC)...
Xem tiếp
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1377/UBND-KSTT ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, hoàn thiện và thực hiện quy trình điện tử điện tử giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống MCĐT, Sở Thông tin và Truyền thông...
Xem tiếp
Hướng dẫn đăng ký tài khoản để khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công...   Tin mới
Để triển khai tạo lập tài khoản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh, UBND thị xã đã có Công văn 1256/UBND-VP ngày 09/7/2021 yêu cầu Văn phòng HĐND...
Xem tiếp
Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong...   Tin mới
Quyết định phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện,...
Xem tiếp