ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Thị xã Ba...   Tin mới
UBND thị xã Ba Đồn ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính Thị xã Ba Đồn năm 2023
Xem tiếp
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn (nguồn...   Tin mới
HĐND thị xã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã Ba Đồn (nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý)
Xem tiếp