ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trước...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2727/UBND-NCVX ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống...
Xem tiếp
Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng...   Tin mới
Ngày 30/8/2021, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật thị xã đã ban hành Công văn số 170/HĐPH về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9/2021. Sau đây là nội dung...
Xem tiếp
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy...   Tin mới
Trong thời gian qua, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã gây ra những tác động không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện cách ly xã hội trên diện rộng khiến cuộc sống sinh hoạt của...
Xem tiếp
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận...   Tin mới
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018...
Xem tiếp
Kịch bản ứng phó theo cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị...   Tin mới
Trước diễn biến mới phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước; thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/05/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...
Xem tiếp