ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 27 thửa...   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc Đấu giá QSD đất lần 2 đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ...
Xem tiếp