ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất đối với 16 thửa đất ở thuộc dự án:...
Xem tiếp
Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 27 thửa...   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc Đấu giá QSD đất lần 2 đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ...
Xem tiếp