ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất...   Tin mới
Căn cứ Điều 48, Luật Đất đai năm 2013; căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT...
Xem tiếp
Quyết định Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch...   Tin mới
Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba Đồn.
Xem tiếp