ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Danh mục Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn...   Tin mới
Theo Điều 43, Luật Đất đai năm 2013 về việc lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật việc lập, điều chỉnh...
Xem tiếp
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ba Đồn   Tin mới
Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ba Đồn
Xem tiếp
Thông báo: Công bố Điều chỉnhQuy hoạch chi tiết Khu ở mới thôn Tiên...   Tin mới
/documents/45538/0/QD-dieu-chinh.fn_minhntbd-18-04-2022_07h51p34%2818.04.2022_10h44p36%29_signed.pdf/42a1fbe1-c164-cd49-7e90-bf2c025d0162?t=1650525571643
Xem tiếp