ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
Thông báo về việc đề nghị xét công nhận thị xã Ba Đồn hoàn thành nhiệm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông...
Xem tiếp
Kê hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn...   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm...
Xem tiếp
Quảng Văn đổi thay từ chương trình xây dựng NTM.   Tin mới
Từ một xã nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng nông thôn mới mà diện mạo nông thôn của xã Quảng Văn đã ngày càng khởi...
Xem tiếp
Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Ba Đồn...   Tin mới
Căn cứ các Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn...   Tin mới
Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương, vì vậy, trong thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã đặc biệt chú trọng tới công tác thu hút đầu tư, phát triển kết...
Xem tiếp